راهبردهاي آموزش (راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي)

راهبردهاي آموزش (راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي)

راهبردهاي آموزش (راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي) چکیده: مقدمه: از مراحل مهم در طراحي آموزشي، انتخاب روش تدريس است. مدرس بعد از انتخاب محتوا و قبل از تعيين وسيله، بايد خط مشي مناسب تدريس را انتخاب کند و در اين تصميم گيري، بايد به سه موضوع “ماهيت و طبيعت فراگيران”، “محتواي موضوع” و “محدوديت هاي […]